DUCHCOVSKÁ SVAŘOVNA a.s.

člen českého stavebního holdingu enteria a.s.

regenerovani kolejnic

Regenerovaní kolejnic

Postup při provádění regenerace kolejnic v Duchcovské svařovně

Pro prvotní vytřídění po vyjmutí z kolejí a po složení na úložištích se jednotlivé kolejnice nakládají na válečkou dráhu, kde jsou vizuálně kontrolovány, a kde se přesně určí, které části kolejnice budou odstraněny a které budou dále pokračovat regenerační linkou.

Kolejnice lze prohlížet ze všech stran, je možné je otáčet a tak tvořit dle daných možností co nejoptimálnější pojížděnou hranu, což při výměně kolejnic přímo na přechodných pracovištích v kolejích lze provádět jen velice obtížně. Strojní pilou se odstraní staré termitové sváry, viditelné vady jak na hlavě, stojině, tak i patě kolejnice,.

Staré elektrické svary prováděné stykovým svařováním s odtavením se ponechají pouze v případě celoplošně seříznutého výronku, po provedení defektoskopické kontroly a změření geometrie svaru. Broušením svaru lze případné nedovolené výškové a směrové odchylky svaru odstranit.

V případě převalků nebo ostrých hran na hlavě kolejnice se provede jejich obroušení před vlastním procesem svařování kopírovací bruskou Robel. Kolejnice před vlastním svařením musí odpovídat předpisu SŽDC S 3, část XV.

Vlastní svaření kolejnic ne kratších než 5 bm, se provede stykovým svařovacím strojem K 190 PK. Svar vznikne spojením materiálu kolejnic, bez použití přídavného materiálu. Doba životnosti svaru odpovídá minimálně době životnosti vlastní kolejnice.

„Zatím nikdo nevymyslel kvalitnější spojení dvou kolejnic, nežli je stykové odtavovací svařování!“
svarecka kolejnice bruska

Výsledný svar je po vychladnutí obroušen kopírovací bruskou Robel a následně změřen elektronickým měřidlem nerovnosti povrchu kolejnic a svarů EML-T/2003 a případné odchylky jsou dobroušeny. Poté je každý svar změřen pomocí ultrazvukového defektoskopu DIO 562LC 2CH.

Takto vyrobené dlouhé kolejnicové pasy je možno na soupravě dlouhých kolejnic SDK II odvézt na stavbu a pomocí této soupravy šetrně vyměnit. Vyzískané kolejnice lze zpětně na soupravu naložit, odvézt na recyklační základnu, kolejnice vytřídit, uložit a opět celý proces opakovat.

Pokud není možno zregenerované kolejnicové pasy z různých důvodů (finanční, výlukové atd.) zatím vložit do koleje, lze je prozatím deponovat, jak na úložišti, tak na vozech soupravy SDK II (krátkodobě), aby se při eventuálním skládání a opětovném nakládání ušetřilo za tyto manipulace.

Ve stabilní svařovně je též možné vyrábět dle přání zákazníků kolejnice normálních délek, zkrácené do vnitřních pasů oblouků, tak i různé speciální délky.